برایم شعری بخوان

تشنه جاری صدای تو

میان کلمات ثقیل و سخت

اینجا

ایستگاه نخست

منتظرم

با کوله‌باری به سنگینی سکوت روزهای نبودن‌ت.

موعد رسیدن قطار است

هم‌سفر بازگرد

بازگرد و

در گوش من شعری بخوان

/ 1 نظر / 14 بازدید
غزل

همسفر بازگرد .....