:)

روزهایی هست برای من

برای اندوهی نه پنهان

که بدون لحظهای درنگ آشکار است...

روزهایی هست برای من

مثل امروز

یادآور تلخترین لحظات

روزهایی که جز اشک

با نگاهت قسمت نمیکنم...

و روزهایی هست برای تو

مثل دیروز

خاطراتی که تا ابد شیرین...

و من لبخندم را به تمامی به لب میگیرم

و تقدیم نگاه تو

تا که قدر بشناسم که در روزهایی مثل امروز

اشکهایم را

به سرانگشت لبخندت برچیدهای...

/ 2 نظر / 2 بازدید
امیر حسین

very good افتضاح[شوخی]