کلمات عقیم

تفکرات آل‌برده

و کلمات عقیم

ماحصل آمیزش ناهمگون خشم و عشق

به کدام سو فریاد برمی‌آوری

آی که در دهانت

طعم فلز سرد کام را می‌خراشد؟

برخیز،

برخیز و از آغوشت

برای من تابوتی بساز

می‌خواهم

در این سکوت و عطر منجمد

دمی بیارامم.

/ 0 نظر / 16 بازدید