صدا (نخستين شعر)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

کاش می شد به عقب برگشت

کاش می شد هشدار داد: " نرو!"

کاش می شد از نو

به صدا فکر کرد

به صدايی که در آن نزديکی کمک می طلبيد

و بجز عشق

کسی

آن صدا را نشنيد.

کاش می شد ازنو گريست

کاش می شد باز آرام گرفت

کاش می شد مثل قديم

پر شور دويد

و چنان خنديد

که کلاغان با ترس

پرواز کنند

کاش می شد باز

دوستی را تجربه کرد

کاش می شد اينبار

با صداقت

با عشق

- تهی از ذره ای شک و ترديد-

دوست را در آغوش کشيد.

کاش می شد بهتر رفت

کاش می شد باور کرد

که دگر هرگز

باز نخواهد گشت... 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید