چيزی در ناخودآگاه من امسال

بهار را نمی‌خواهد...

چيزی  در ناخودآگاهم هر روز

                         هر شب

دور می‌شود از آن‌چه که منم

آن‌چه که من دوست می‌دارم...

چيزی در درونم که از جنس آدم است

ازمن از يادگارهايم، از لحظه‌های من می‌گريزد...

چيزی در درون من چند وقتی‌ست که آواره شده،

و من از گم کردنش می‌ترسم،

روياهايم را به مشتی کابوس فروخته

                       و می‌خواهد فرار کند...

/ 2 نظر / 2 بازدید
سحر

در من زندانيست که به اوای مرده ی من خو کرده هر چه گويمش چه صداع ميدهی مرا... به گمانم تو راست میگویی فرار کرده