وقتي هنوز چشمهايم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دنبال رد پاي تو مي گردند

از خودم بدم مي آيد

كه آنقدر به پاهايت دوختمشان

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
nc

چقدر لطيف می نويسی

صفر تردید

تو / به یک جفت پا /نگاه می کنی و / من به يک جفت رد پا ...