اگر اینجا بودی زندگی وسعت داشت... غزل ناگفته به قلم رغبت داشت...

برای مادر لیوان بزرگ دسته‌دار برمی‌دارم

و برای پدر استکان کمرباریک،

فنجان‌ها هم برای من و تو...

از کیک تولد مادر تکه‌ای برایت گذاشته‌ام

تا که چایت سرد نشده بیا

به فوت کردن شمع‌ها و عکس خانوادگی که نرسیدی...

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
فری کثیف

تو بايد نوحه سرا مي‌شدي!